สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ยินดีต้อนรับ

Muang Nakhonratchasima Public District Health Officeสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ (Excellence Health Care Management)

ค่านิยมร่วม (Core Values) สาธารณสุขโคราช : องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

ค่านิยม : MUANG KORAT

แนวคิด : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

วิสัยทัศน์ สสอ.เมืองนครราชสีมา

พันธะกิจ

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอ
 2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในอำเภอ
 3. กำกับ ดูแล ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ
 4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ
 5. สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค
 6. จัดบริการใน 4 มิติ (รักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุม ป้องกันโรค,ฟื้นฟูสุขภาพ )อย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
 7. คุ้มครองการมีและใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ


สถานที่ตั้ง สสอ.เมืองนครราชสีมา
Contact Us

© สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
 351  ถนนจอมพล  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  30000  
Tel. 044-242323  Fax 044-243059
E-mail : ssomuang2015@hotmail.com  
Facebook : www.facebook.com/muang.dho

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา MUANG HAPPY