ป้องกัน: ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข (รพช./สสอ./รพ.สต.)

ไม่มีคำตัดทอนเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

ป้องกัน: แบบบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น(ระบุสาขา)(ห้วงระยะเวลาอบรม ๔-๖ เดือน)

ไม่มีคำตัดทอนเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน