เรื่อง  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการของหน่วยงาน
เรียน  ผอ.รพ.สต. ทุกแห่ง
อ้างถึงหนังสือ สสจ.นม. ที่ นม 0032.013.5/ 584 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 อนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป รับคนพิการ ที่สามารถทำงานได้เข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือให้สัมปทานตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ให้ครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดภายในปีงบประมาณ 2561 นั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจ้างงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สำหรับนำมาใช้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการ และวางแผนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการ ตามแนวทางและมติดังกล่าว
** ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่ง สำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1. แบบสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานสาธารณสุข
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายในการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ประจำปี 2560
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล สสอ.เมือง  ssomuang2015@hotmail.com  ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้)
งานผู้พิการ / คุณพิมพ์พรรณ  ผู้เขียนข่าว

 

>>> รายละเอียด

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการจ้างงานคนพิการของหน่วยงาน ส่ง 11 พ.ค.60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *