วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดย สสจ.นม.และจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา แก่ ผอ.รพ.สต. ประธานอสม.ระดับหมู่บ้าน ตำบล ทุกแห่ง จิตอาสาด้านงานแพทย์ทุกคน ณ หอประชุมโรงเรียน สุรนารีวิทยา ๒ อำเภอเมืองนครราชสีมา