12/10/2560 เวลา 13.30 น.  ชี้แจงการทำหน้าที่จิตอาสาด้านงานแพทย์ (เจ้าหน้าที่/นักศึกษา) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา