สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา (MUANG KORAT)

vi2
วิสัยทัศน์
เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ
Excellence Quality Health Care Management

 

พันธะกิจ
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในอำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ
5. สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค
6. จัดบริการใน 4 มิติ (รักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุมป้องกันโรค,ฟื้นฟูสุขภาพ ) อย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน
ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
7. คุ้มครองการมีและใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ