สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา


บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอ มีสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชนในระดับอำเภอ โดยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , ๒๕๔๕ ) มีดังนี้
๑. ทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
๒. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
๓. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอเพื่อ
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมาย มีการจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ
๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การจัดองค์กรและการบริหารภายใน
    สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในออกเป็น กลุ่มงานภายใต้การบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างรวมทั้งสิ้น จำนวน 31 คน

person1