สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา

มีเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด 26 แห่ง

แบ่งเป็น 2 CUP

CUP ศีรษะละเลิง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวงมะนาว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีมุม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุดซา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางใหญ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักร้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกระโดน

CUP มะค่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพะลาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระกาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลิง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฝรั่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสูง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเริงน้อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไข่น้ำ