corevalues1

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
(Muang NakhonRatchasima District Health Office)
ค่านิยมร่วม (Core Values) สาธารณสุขโคราช : องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ

ค่านิยม : MUANG KORAT

 

corevalues

MUANG ฝึกฝนและเป็นนายตนเอง ขยันทำงาน โดยใช้ภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

MASTERY = พัฒนาศักยภาพตนเอง ให้เป็นนายตนเองได้
UNITY = มีเอกภาพในการทำงาน
ACTIVE = ขยัน ตั้งใจในการทำงาน
NETWORK = ภาคีเครือข่ายในการทำงาน
GOOD GOVERNANCE = หลักธรรมาภิบาล
KORAT “องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ”

Knowledge Management = องค์กรแห่งการเรียนรู็
Opportunity & Honesty = โอกาสพัฒนา
Role model & Respectable = เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ
Achievement & RBM Model = มุ่งผลสัมฤทธิ์
Team work = ทำงานเป็นทีม

แนวคิด : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ (Excellence Health Care Management)

 

พันธะกิจ
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของอำเภอ
2. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในอำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานฯ
4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานฯ
5. สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมโรค คุ้มครองผู้บริโภค
6. จัดบริการใน 4 มิติ (รักษาพยาบาล,ส่งเสริมสุขภาพ,ควบคุม ป้องกันโรค,ฟื้นฟูสุขภาพ )อย่างเป็นองค์รวม ผสมผสาน ต่อเนื่องและได้มาตรฐาน
7. คุ้มครองการมีและใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ