เว็บลิงก์หน่วยงาน สสอ.เมืองนครราชสีมา

1. E-office
รับ/ส่ง หนังสือ,รายงาน จาก สสจ.นม.

2. ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

3. ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพ (Korat HIS)

4. ระบบรายงานจังหวัดนครราชสีมา (Korat Report)

5. เว็บตรวจสอบประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในปี 2560

6. โครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม

7. ระบบบริหารงานบุคคล

8. ระบบข้อมูลผู้พิการเขต 14 นครชัยบุรินทร์

9. ระบบสารสนเทศทันตสาธารณสุข

10. ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

11.ระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ

12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา

13. เขตสุขภาพที่9 นครชัยบุรินทร์

14. โครงการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานราชการ

15. การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

16.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ …

17.สาระทางด้าน IT