เครื่อข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ออกพื้นที่ร่วมตรวจประเมินโรงครัว-โรงอาหาร ของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา พร้อมทั้งทำการเก็บตัวอย่างอาหาร จากร้านค้า-ร้านอาหาร เพื่อตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงอาหารของโรงเรียน

This slideshow requires JavaScript.