วันอังคารที่13 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสวนหม่อน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(District Health Board : DHB) โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนสุขภาพตำบลเพื่อบูรณาการกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เพื่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอเมืองให้สอดคล้องกับปัญหาอย่างแท้จริงตลอดจนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดได้รับเกียรติจากนางสาวอรวรรณ มีใหม่ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครราชสีมา วิทยากรบรรยายพิเศษโดย นพ.สุผล ตติยนันทพร รอง นพ.สสจ.นม. และวิทยากรจาก สปสช. เขต 9 นครราชสีมา กล่าวรายงานโดยนายณรงค์ เสือบุญ สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นายกเทศมนตรี/อบต.,ปลัดเทศบาลนคร/เทศบาลตำบล,กำนัน,ผอ.สำนักฯ/กองสาธารณสุขฯ ผอ.รพ.สต.และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง !!!!! ในนามผู้จัดการประชุมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูงมากครับ!!!