พิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “พลังจากภายใน…เราทำได้ร่วมกัน” (Inner Power, Together We Can) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Sapphire 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม มืองทองธานี

ขอขอบพระคุณ อ.นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่กรุณาและมีความตั้งใจ ในการมาให้กำลังใจคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(DHB) จำนวน 25 อำเภอ และเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) 36 อำเภอ ในพิธีมอบเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอในการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 “พลังจากภายใน…เราทำได้ร่วมกัน” (Inner Power, Together We Can) วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้อง Sapphire 119 ชั้น 1 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม มืองทองธานี

ท่านได้กล่าวชื่นชมฯ สรุปประเด็นได้ดังนี้

-พวกเราเป็นคนทำงานระดับพื้นที่ ระดับอำเภอ เป็นจุดที่สำคัญ
-ที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
-มีศักยภาพมากพอ ที่สามารถช่วยทำงานต่างๆให้สำเร็จได้ดี
-ท่านนายกให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเพื่อขจัดกับดักต่างๆ
-กับดักความยากจน กับดักความเหลื่อมล้ำ กับดักไม่สมดุลที่ทำลาย คุณภาพสิ่งแวดล้อม
-ทำให้เป็นประเทศไทย 4.0 ที่ทำน้อยได้มาก ให้สมดุลลดช่องว่างกับดัก ต่างๆให้มากที่สุด
-จึงต้องทำงานแบบใหม่ ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1) บุคลากร และ 2)การบริหารจัดการ
1.บุคลากร ต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เปลี่ยน mind set ให้เป็นเรื่อง ของทุกคน มีการพัฒนาให้คน ข้าราชการ ให้เป็น 4.0 ได้อย่างไร
2.การบริหารจัดการ ต้องมีการบูรณาการร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน
-ทำงานแบบมี Evidence Based ใช้หลักวิชาการสนับสนุนการทำงาน
-สุดท้ายต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
-จะสามารถทำให้เราหลุดพ้นกับดักต่างๆได้

ระบบสุขภาพอำเภอเป็นเรื่องที่เข้ากับประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างยิ่ง
สอดคล้องตามแนวทางประชารัฐ ( ตัวขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0คือ ประชารัฐ)

-มีท่านผู้ว่าฯ ท่านนายอำเภอ ที่มีภาวะความเป็นผู้นำ
-นำภาคส่วนอื่นๆ ที่ต้องเข้ามาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-ท่านที่อยู่ในที่นี่ ท่านได้ทำการเปลี่ยน mind set เปลี่ยนวิธีการทำงานแล้ว
-ท่านได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน เช่นช่วยลดอุบัติเหตุ สมุนไพรเพิ่มรายได้ ฯลฯ
-สิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำให้ Productivity เพิ่มขึ้น

ขอชื่นชมทุกท่านในวันนี้ที่ได้ร่วมกันทำการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย 4.0
เป็นบุคลากร 4.0 มีการพัฒนาที่เกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดี
ทุกเรื่องเป็น Dynamic ที่ไม่มีวันจบสิ้น
ต้องมีการพัฒนาอย่างเนื่องต่อไป
ขอชื่นชมและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
หวังว่าได้ทำงานร่วมกันต่อไป
เพื่อประชาชนและประเทศไทย4.0

(สรุปโดย เอื้อมพร จันทร์ทอง สสว.สป.สธ)